Różne rodzaje uprawnień budowlanych
Budownictwo

Różne rodzaje uprawnień budowlanych

Wszelkie działania związane z pracą z prądem wymagają odpowiednich kwalifikacji, a także doświadczenia i wiedzy.

Uprawnienia zawodowe dla elektryków wynikają z mocy obowiązujących ustaw, w drodze rozporządzeń wykonawczych, które ulegają ciągłym zmianom.

Różnorodne uprawnienia zawodowe dla elektryków i kursy

Elektrycy jako grupa zawodowa mogą ubiegać się o uzyskanie następujących uprawnień zawodowych:

audytora energetycznego rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP, rzeczoznawcy budowlanego, ubiegają się również o uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji, uprawnienia zawodowe do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków, uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Jednym z kursów elektrycznych jest kurs G1.

Szkolenia te przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją, czy dozorem urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji i remontów, montażu urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, a także przesyłają energię elektryczną. Kursy dotyczą również zespołów prądotwórczych, urządzeń elektrycznych, urządzeń do elektrolizy sieci trakcyjnych, oświetlenia ulicznego.

Kursy SEP pozwalają uzyskać uprawnienia elektryczne SEP dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię elektryczną i dotyczą prądotwórczych przyłączy do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji

Uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych należą do uprawnień zawodowych, o które stara się największa grupa elektryków.

Osoby decydujące się na tego typu pracę zawodową muszą posiadać gruntowną wiedzę techniczną, niezbędne doświadczenie. Istotne wytyczne w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych.

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

Bardzo ważne są również uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, dotyczą one uprawnień w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Upoważniają one do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami związanymi z takowym obiektem i specjalnością telekomunikacyjną.